product hub

ניהול מוצר

הרצאת KPIs עבור Product Hub

אני כבר כמה שנים מעביר הרצאות בהתנדבות עבור Product Hub, שזה מועדון הסטודנטים שעוסק בניהול מוצר בבינתחומי בהרצליה. בגלל שאין שום חובה להגיע להרצאות אז